کرمان-بردسیر دریاچه حلبی ساز(سد حلبی ساز)

دریاچه حلبی ساز واقع در18 کیلومتری جاده بردسیر _سیرجان
عکس از: علی موسوی
Instagram : alimousavi034