کرمان،بردسیر باغ آرشام از نمایی دیگر…

عکس از :علی موسوی
اینستاگرام:alimousavi1391