حرم امام زاده سید محمدعلیه السلام

بقعه باشکوه این امامزاده در مرکز شهر بردسیر، در بلواری به نام امامزاده محمد واقع شده است. قدمت بنا به دوره سلجوقیان می رسد.