آمادگی واعزام مردم بردسیر به جبهه سال ۶۲

گوشه ای از اعلام آمادگی و اعزام مردم این شهرستان بردسیر به جبهه